ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Sesja mediacyjna

 

 Etap 1. wprowadzenie do mediacji

·         przypomnienie zasad mediacji i roli mediatora
·         spotkania na osobności – rola, reguły, zadania
·         wspólne wypracowanie reguł obowiązujących podczas posiedzeń mediacyjnych
·         określenie ram czasowych mediacji i posiedzeń mediacyjnych
·         określenie przedmiotu, tematów mediacji
 
Etap 2. przedstawienie punktu widzenia stron (ewentualna weryfikacja diagnozy i hipotezy)
·         umożliwienie wypowiedzenia każdej stronie jej punktu widzenia konfliktu
·         umożliwienie wysłuchania tego punktu widzenia przez drugą stronę – m.in. stosowanie technik aktywnego słuchania.
·         zebranie przez mediatora potrzeb, oczekiwań każdej ze stron
·         wspieranie stron w dotarciu do źródeł konfliktu
·         definiowanie problemów i ich gradacja/spisanie listy tychże
 
Etap 3. poszukiwanie rozwiązań
·         wysłuchanie punktu widzenia na poszczególne problemy każdej strony
·         określenie potrzeb i interesów każdej strony
·         budowanie zrozumienia, (choć niekoniecznie akceptacji) dla punktu widzenia, potrzeb i interesów każdej strony
·         poszukiwanie punktów zbieżnych – wspólnych interesów
 
Etap 4. budowanie wspólnego rozwiązania
·         zebranie propozycji możliwych rozwiązań
·         podkreślanie wspólnych interesów
·         sprawdzanie realności wypracowywanych rozwiązań
·         sprawdzenie, czy są akceptowane przez obie strony
·         jasne sformułowanie zobowiązań każdej strony
 
Etap 5. spisanie porozumienia
·         sformułowanie treści porozumienia – ugody mediacyjnej – mediator czuwa nad tym, by ugoda spełniała wszystkie wymogi formalno-prawne, a także była precyzyjnym odbiciem intencji stron w stylu MAKRO:
o   Mierzalne
o   Aktualne
o   Konkretne
o   Realistyczne
o   Określało terminy
·         spisanie projektu porozumienia – projekt porozumienia mediacyjnego, jeśli przekazuje się go stronom w formie pisemnej przed podpisaniem, powinien być spisany w sposób uniemożliwiający identyfikację tzn. bez sygnatury akt, nazwisk itp.
·         strony mają prawo do przedstawienia porozumienia ugody mediacyjnej, swoim prawnikom, rodzinie i innym osobom, z którymi chciałyby ją skonsultować, bądź same potrzebują czasu na przemyślenie jej.
·         podpisanie porozumienia – ugody mediacyjnej (ewentualność ugody cząstkowej). Dokument ugody dokładnie oddaje intencje stron, przecież to strony są autorami porozumienia. Zapis ugody jest zwięzły i dokładny, forma zapisu zawiera łatwe do zrozumienia dla stron sformułowania. 
·         zakres ingerencji mediatora w treść ugody -mediator czuwa nad:
- realnością podjętych zobowiązań,
- dobrowolnością przyjęcia warunków przez strony,
Porozumienie powinno być tak spisane, aby jego złamanie było bardziej kosztowne niż przestrzeganie. <Ch. Moore>  
 
Etap 6 - Zakończenie mediacji
·          przekazanie stronom po jednym egzemplarzu ugody mediacyjnej (załącznik).
·         przypomnienie stronom procedury formalnej.
·         przygotowanie i przesłanie do sądu sprawozdania z mediacji (załącznik ) wraz z ugodą i rachunkiem/fakturą (podstawa prawna w załączniku).
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit