ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Konkurs literacki

 

 REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO NA KOMIKS

 
„ŚLADAMI WSPÓLNEJ HISTORII POLSKI I LITWY W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ OBA PAŃSTWA NIEPODLEGŁOŚCI”
 
Organizator:
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie.
 
Cele konkursu:
- propagowanie wiedzy historycznej, postaw patriotycznych i przywiązania do ojczyzny;
- kształtowanie świadomości narodowej;
- kształtowanie postawy tożsamości narodowej;
- selekcja wiadomości i zgromadzonego materiału;
- promowanie talentów plastycznych młodzieży oraz kreatywnego podejścia do zadania;
- podkreślenie współpracy i zaangażowania młodzieży ze szkół partnerskich;
Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie.
 
Zakres tematyczny i forma wykonania:
Tematyka komiksu musi nawiązywać do tytułu konkursu „ŚLADAMI WSPÓLNEJ HISTORII POLSKI I LITWY W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ OBYDWA PAŃSTWA NIEPODLEGŁOŚCI”. Komiks powinien być wykonany w formacie A4 i zawierać maksymalnie 10 pojedynczych stron. Technika wykonania jest dowolna. Do konkursu mogą przystąpić pojedynczy uczniowie lub 3-osobowe zespoły uczniów.
Prace konkursowe powinny być opatrzone danymi autora (imię, nazwisko, klasa i szkoła).
Dane te można dołączyć do pracy (np. spiąć, zszyć) lub napisać na odwrocie ostatniej strony.
Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie – zgodę autora pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie jego wizerunku wraz z kartą zgłoszenia.
 
Kryteria oceny:
Komisja konkursowa zostanie powołana podczas wizyty młodzieży litewskiej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim w listopadzie 2018 roku. W jej skład wejdą: po 2 przedstawicieli rady pedagogicznej oraz 2 przedstawicieli uczniów danej szkoły. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem konkursu, oryginalność i estetyka wykonania. Wszystkie pracę będą zaprezentowane w formie wystawy w dniu 30 listopada 2018 roku podczas Święta Patrona w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas tej uroczystości nastąpi również podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom. Prace laureatów zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym.
 
Nagrody:
Uczniowie z każdej szkoły zajmując miejsca 1-3 otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.
 
Termin składania prac:
Termin składania prac konkursowych upływa 23 listopada 2018 roku w każdej szkole.
Prace należy przekazać koordynatorom projektu:
Pani Olga Jurkevičienė – Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie
Pani Katarzyna Kozioł-Machel – II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim.
 
Zapraszamy do udziału w konkursie
 
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit