ul. Statybininkų 5, 03200 Wilno
tel. +370 5 213 05 18
e-mail rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Regulamin Komitetu Rodzicielskiego

 

 

Regulamin Komitetu Rodzicielskiego Szkoły im. Sz. Konarskiego w Wilnie
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
 
l. Komitet Rodzicielski jest społecznym , samorządnym organem reprezentującym rodziców uczniów szkoły.
2. Działa ona na podstawie :
-         statutu szkoły,
-         regulaminu Komitetu Rodzicielskiego.
 
Rozdział II. Cele i zadania Komitetu Rodzicielskiego
 
3. Celem Komitetu Rodzicielskiego zwanego w dalszej części regulaminu Komitetem jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 
4. Zadaniem Komitetu Rodzicielskiego jest:
-         organizowanie współdziałania rodziców i opiekunów ze szkołą w celu jednolitego oddziaływania na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.
-         pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
-         zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.
 
5. W realizacji powyższych zadań Komitet współdziała z:
-         dyrektorem szkoły, poprzez udział w posiedzeniach Komitetu Rodzicielskiego dyrektora szkoły i/lub przedstawiciela(i) administracji;
-         radą szkoły, poprzez wejście do Rady szkoły przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komitetu rodzicielskiego;
-         radą pedagogiczną, poprzez udział w posiedzeniach rady pedagogicznej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komitetu rodzicielskiego;
-          i samorządem uczniowskim.
 
Rozdział III. Skład i struktura Komitetu Rodzicielskiego
 
6. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Komitetu jest klasowy Komitet Rodzicielski.
 
7. Komitet Rodzicielski szkoły składa się z przewodniczących rad klasowych.
 
8. Komitet Rodzicielski odbywa zebrania w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.
 
9. Działalnością Komitetu kieruje prezydium Komitetu Rodzicielskiego w skład którego wchodzi pięć osób:
-         przewodniczący,
-         wiceprzewodniczący,
-         sekretarz,
-         dwóch członków.
 
10. Prezydium Komitetu Rodzicielskiego jest wybierany do pełnienia swych funkcji na pierwszym posiedzeniu Komitetu Rodzicielskiego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 
11. Komitet Rodzicielski lub jego prezydium może powołać stałe lub doraźne komisje problemowe. Do pracy w komisji mogą być zaproszone osoby spoza składu Komitetu Rodzicielskiego, w szczególności: rodzice nie wchodzący w skład Komitetu, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz jej uczniowie.
 
12. Członkowie Komitetu Rodzicielskiego pełnią swoje funkcje społecznie.
 
13. Regulamin Komitetu Rodzicielskiego uchwala i konieczne zmiany wprowadza zebranie Komitetu Rodzicielskiego.

 

 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit