Statybininkų g. 5, 03200 Vilnius
tel. (8 5) 213 0518 
el. p. rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS

 
Publikuota: 2020-03-27
                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                    PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                                                                    Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos
                                                                                                                                                                                                                                    direktoriaus 2020 m. kovo 25 d.
                                                                                                                                                                                                                                    įsakymu Nr. V - 77
 
VILNIAUS SIMONO KONARSKIO GIMNAZIJOS 
NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU
TVARKOS APRAŠAS
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos mokinių nuotolinio mokymo organizavimą ir mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimą karantino metu.
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-350 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-349 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais.
3. Darbo karantino sąlygomis tvarkos aprašo tikslas - atsižvelgiant į SAM rekomendacijas sudaryti sąlygas, kad gimnazijoje nenutrūktų ugdymo(si) procesas.
4. Šiame apraše vartojamos sąvokos:
4.1. Nuotolinis mokymas – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių komunikacijų bei technologijų (toliau – IKT) priemonių pagalba virtualioje aplinkoje.
4.2. Grupinio mokymo(si) forma įgyvendinama nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu – mokiniai reguliariai (5 dienas per savaitę), būdami skirtingose vietose bei naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, susijungia į klasę, grupę ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
4.3. Virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta informacinė ugdymo sistema naudojant Microsoft Office 365 Education, Zoom.us ir Eduka virtualią mokymo(si) erdvę (ugdymo procese papildomai pagal poreikį galima naudoti ir kitas platformas bei programas).
4.4. Elektroninė pamoka – tai mokymo(si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiai pamokos temai (teorinė ir praktinė medžiaga, savikontrolės ir patikros užduotys, mokėjimus ir įgūdžius lavinantys pratimai) naudojant Microsoft Office 365 Education, dienyną BFT Veritus ir Eduka virtualią mokymo(si) erdvę (Ugdymo procese papildomai pagal poreikį galima naudoti ir kitas platformas bei programas).
4.5. Nuotolinė vaizdinė konferencija-konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos konsultacijos mokiniams pagal tvarkaraštį ar susitarus individualiai.
4.6. Nuotolinė vaizdinė konferencija-pamoka – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos pamokos  mokiniams pagal tvarkaraštį ar susitarus individualiai.
4.7. Savikontrolės užduotys – virtualioje mokymo(si) aplinkoje Microsoft Office 365 Education ar Eduka pateikiamos pasitikrinimo užduotys, kurias atlikdamas mokinys gali pasitikrinti  tam tikro pamokų ciklo žinias.
4.8. Atsiskaitomasis darbas – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pažangai bei pasiekimams patikrinti baigus temą, skyrių, dalyko programos dalį,  atlikimo datą ir įvertinimą fiksuojant dienyne BFT Veritus.
4.9. Žinių lygio nustatymo užduotys – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių lygio nustatymui.
 
 
II SKYRIUS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU
 
5. Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio programas, skiriamos pavasario (Velykų) atostogos. Tuo metu pedagoginiai darbuotojai planuoja darbus, rengia dokumentus, atlieka užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauja su mokiniais, jų tėvais, globėjais, rūpintojais, įgyvendina  nekontaktinių valandų turinį, numatytą darbo apmokėjimo sistemoje, laikantis joje numatytų darbo organizavimo, kontrolės, atsakomybės nuostatų. (Priedas Nr. 1)
6. Vilniaus Simono Konarskio gimnazija nuo 2020 m. kovo 30 d. priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, neformalųjį ugdymą mokymo proceso organizavimą vykdo nuotoliniu būdu pagal 2019-2020 m. m. tvarkaraštį, patvirtintą Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. N įsakymu  Nr. V-276.
7. Ugdyme dalyvaujančių asmenų funkcijos:
7.1. Nuotolinio mokymo kompiuterinių sistemų valdymo specialistas mokytojus ir mokinius konsultuoja telefonu skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais.
7.2. Administracija:
7.2.1. Konsultuoja dėl ugdymo(si) organizavimo.
7.2.2. Kiekvieną savaitę  rengia pasitarimus Virtualioje aplinkoje. 
7.2.3. Kontroliuoja dienyno BFT Veritus pildymą.
7.2.4. Organizuoja ir prižiūri veiklas, susijusias su COVID-19 situacija. 
7.3. Mokytojas:
7.3.1. Planuoja darbus, rengia dokumentus, atlieka užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauja su mokiniais, jų tėvais, globėjais, rūpintojais.
7.3.2. Pamokas veda nuotoliniu būdu pagal tvarkaraštį naudodamas Microsoft Office 365 Education, Zoom.us ir Eduka virtualią mokymo(si) erdvę (ugdymo procese papildomai pagal poreikį galima naudoti ir kitas anksčiau naudotas platformas bei programas).
7.3.3. Kiekvieną pamoką pagal tvarkaraštį fiksuoja dienyne BFT Veritus, kur nurodo mokiniui pamokos temą, užduotis, atlikimo datą ir grįžtamojo ryšio būdą bei vietą. Jei yra paskiriamos užduotys, prisegtos atskiru failu, tai nurodo vietą, kur galima jas rasti (Microsoft Office 365 Education, dienynas BFT Veritus, Eduka ar kita mokymo priemonė), atlikimo datą ir grįžtamojo ryšio būdą bei vietą.
7.3.4. Pagal poreikį pamokos planą (Priedas Nr. 2) siunčia laišku Microsoft Office 365 paštu arba per atitinkamą Teams grupę, kur Temos skiltyje nurodo dalyko trumpinį, klasę bei pamokos temą (Mat5b Matematinės figūros , IT8a Piešimas Paint programoje ir t.t.).
7.3.5. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai) arba pateikta skaitmeninėse aplinkose.
7.3.6. Organizuodamas atsiskaitomąjį darbą ar siųsdamas žinių lygio nustatymo užduotis, fiksuoja dienyne BFT Veritus  (Kontroliniai darbai) ir nurodo vietą, kur galima ją rasti (Microsoft Office 365 Education, dienynas BFT Veritus, Eduka ar kita mokymo priemonė), atlikimo datą ir grįžtamojo ryšio būdą bei vietą.
7.3.7. Organizuodamas nuotolinę vaizdinę konferenciją-pamoką, fiksuoja dienyne BFT Veritus (Kontroliniai darbai) ir nurodo virtualią mokymo(si) aplinką, kur, kaip ir kada galima prisijungti. Nuotolinių vaizdinių pamokų skaičius priklauso nuo savaitinio pamokų skaičiaus. Jei savaitinių pamokų skaičius yra 1-2, tai nuotolinių pamokų skaičius turi būti mažiausiai 1 kartą per 2 savaites, jei pamokų skaičius yra 3-7, tai mažiausiai - 1 kartą per savaitę. Nepatartina nuotolinę vaizdinę konferenciją-pamoką organizuoti pirmos tvarkaraštinės pamokos metu. Jei mokytojas turi klasėje tik pirmas tvarkaraštines pamokas, turi individualiai susitarti su kitu toje klasėje dirbančiu mokytoju ir pamokos laiką pakeisti apie tai iš anksto informuodamas mokinius.
7.3.8. Organizuodamas individualią mokinio nuotolinę vaizdinę konferenciją-konsultaciją, ją fiksuoja dienyne BFT Veritus pamokos lange prie mokinio pavardės ( kur yra žyma – *) arba Asmeniniame pranešime ir nurodo virtualią mokymo(si) aplinką, kur, kaip ir kada galima prisijungti.
7.3.9. Mokytojas mokamąją medžiagą siunčia pamokos pradžioje pagal tvarkaraštį. Nesant galimybei išsiųsti laiku, galima išsiųsti iš anksto, bet ne anksčiau 12 val. prieš pamoką. Nereikalauti iš mokinių atlikti darbus kitai dienai.
7.3.10. Stebi ir fiksuoja mokinių pasiekimus, lankomumą dienyne BFT Veritus. Informuoja klasių auklėtoją apie mokinius, kurie neprisijungia prie virtualios aplinkos ar nedalyvauja nuotoliniame ugdymo(si) procese.
7.3.11. Tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus dienyne BFT Veritus, Microsoft Office 365 Education aplinkoje.
7.3.12. Priešmokyklinei grupei ir 1-6 klasių mokiniams rekomenduoja žiūrėti specialų LRT „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektą „Įdomiosios pamokos tiesiogiai“ (darbo dienomis nuo 13 val. per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt).
7.4. Neformalaus ugdymo mokytojas:
7.4.1. Planuoja darbus, rengia dokumentus, atlieka užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauja su mokiniais, jų tėvais, globėjais, rūpintojais.
7.4.2. Užsiėmimus veda nuotoliniu būdu pagal tvarkaraštį naudodamas Microsoft Office 365 Education ir Zoom.us virtualią mokymo(si) erdvę (ugdymo procese papildomai pagal poreikį galima naudoti ir kitas anksčiau naudotas platformas bei programas).
7.4.3. Kiekvieną užsiėmimą pagal tvarkaraštį fiksuoja dienyne BFT Veritus, kur nurodo mokiniui užsiėmimo temą, užduotis, atlikimo datą ir grįžtamojo ryšio būdą bei vietą. 
7.4.4.Organizuodamas nuotolinę vaizdinę konferenciją-pamoką ar nuotolinę vaizdinę konferenciją-konsultaciją, fiksuoja dienyne BFT Veritus ir nurodo virtualią mokymo(si) aplinką, kur, kaip ir kada galima prisijungti. 
7.5. Klasės auklėtojas:
7.5.1. Renka informaciją, ar mokiniams sklandžiai pavyksta dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu būdu. 
7.5.2. Konsultuoja mokinius dėl prisijungimo ir darbo virtualioje mokymosi aplinkoje, prireikus nukreipia pas IT specialistus.
7.5.3. Koordinuoja mokinių mokymąsi, pasiekimus.
7.5.4. Stebi ir aptaria mokinių individualią pažangą.
7.5.5. Rengia ataskaitas apie pasiekimus, pažangą bei lankomumą.
7.5.6. Tvarko mokinių bylas.
7.5.7. Organizuodamas nuotolinę vaizdinė konferencija-pamoką ar vaizdinę konferenciją-konsultaciją, fiksuoja dienyne BFT Veritus  (Kontroliniai darbai, pamokos lange prie mokinio pavardės ( kur yra žyma – *) arba Asmeninis pranešimas) ir nurodo virtualią mokymo(si) aplinką, kur, kaip ir kada galima prisijungti.
7.6.    Pagalbos mokiniui specialistas:
7.6.1. Sistemingai/nuolat konsultuojamus asmenis informuoja apie galimybę konsultacijas tęsti jiems priimtiniausiu nuotoliniu būdu.
7.6.2. Aiškiai nurodo konsultacijų laiką ir būdą bei užtikrina galimybę susitarti dėl individualios vaizdinės konsultacijos per Teams.
7.6.3. Gimnazijos bendruomenei paskelbia savo darbo grafiką bei el. pašto adresą.
7.6.4. Konsultuodamas nuotoliniu būdu užtikrina profesinės etikos principų laikymąsi.
7.7. Mokytojas padėjėjas:
7.7.1. Dalykų mokytojui vadovaujant, mokytojo padėjėjas dirba su specialiųjų poreikių mokiniais, su kuriais atlieka mokytojo funkcijas. 
7.8. Mokinys:
7.8.1. Kiekvieną darbo dieną prisijungia prie dienyno BFT Veritus ir dalyvauja ugdymo(si) procese nuotoliniu būdu.
7.8.2. Mokymosi medžiagą gauna nuotoliniu būdu.
7.8.3. Laiku atlieka užduotis ir atsiskaito  nurodytu dienyne BFT Veritus būdu.
7.8.4. Dalyvauja nuotolinėse vaizdinėse konferencijose-pamokose ar vaizdinėse konferencijose-konsultacijose.
7.8.5. Bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais ir bendraklasiais.
7.8.6. Prireikus konsultuojasi su pagalbos mokiniui ar IT specialistais.
7.8.7. Konsultuojasi su auklėtoju, stebi pažangumą ir fiksuoja individualią pažangą.
7.8.8. Pagal galimybes dalyvauja mokyklos bendruomenės gyvenime nuotoliniu būdu.
 
III SKYRIUS
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Nuotolinio mokymo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 25 d. iki kol bus atšauktas karantinas.
 
 
Priedas Nr. 1 
Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos 
ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas
 
Pagrindinė virtuali mokymosi aplinka
                        Microsoft Office 365 Education
Pagrindinė komunikacijos priemonė 
                       Microsoft Office 365 paštas
                       Dienynas BFT Veritus
Dokumentų dalijimosi priemonė 
                       Microsoft Office 365  
Testų rengimo priemonės 
                       Microsoft Office 365 Forms
                       Eduka
Virtualių susitikimų priemonės
                       Microsoft Office 365  Teams
                       Platforma www.zoom.us
Pamokų įrašų naudojimas
                       Microsoft Office 365  Teams
                       Platforma www.zoom.us
                       YouTube
 
Ugdymo procese papildomai pagal poreikį galima naudoti ir kitas anksčiau nauduotas platformas bei programas.
 
 
Priedas Nr. 2
Pamokos planas
Tema 
Tikslas
Temos paaiškinimas
Pavyzdys
Užduotys
Atlikimo data ir grįžtamojo ryšio būdas.
 

 

 

 

smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti