Statybininkų g. 5, 03200 Vilnius
tel. (8 5) 213 0518 
el. p. rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Darbo organizavimas

 
Ugdymo organizavimas 2017-2018 metais

          2017–2018 mokslo metų ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaikytų programų (toliau – ugdymo programos) ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2017-2019 mokslo metų bendraisiais ugdymo planais, mokyklos strateginiu planu, Novatoriško verslumo samprata ir kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.         

          Ugdymo plano tikslai:

·         formuoti mokyklos ugdymo turinį, kad kiekvienas mokinys pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų;
·         kurti saugią ir modernią mokymosi aplinką grindžiant mokyklos ugdymo turinį bendruomenės susitarimais ir vadovaujantis Novatoriško verslumo sampratos elementais.
 
 
Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 170 ugdymo dienų (34 savaitės), 5-10 klasių mokiniams – 181 ugdymo diena (36 savaitės).
Mokslo metai 1 - 10 klasėse skirstomi pusmečiais.
I pusmetis: rugsėjo 1 – sausio 19 d.;
II pusmetis: sausio 22 – gegužės 31 d. (1-4 kl.), birželio 15 d. (5-10 kl.).
 
Mokiniams skiriamos atostogos:
 
Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens
2017-10-30
2017-11-03
Žiemos (Kalėdų)
2017-12-27
2018-01-03
Žiemos
2018-02-19
2018-02-23
Pavasario (Velykų)
2018-04-03
2018-04-06
Vasaros
2018-06-01 (1-4 kl.)
2018-06-18 (5-10 kl.)
2018-08-31
 
 
Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Pamokos pradedamos 8 valandą. Ilgosios pertraukos po 3 ir 4 pamokų, jų trukmė – 20 min. Kitų pertraukų trukmė 10 min. 1 – oje klasėje pertraukos gali būti ilginamos 10 min.
Ugdymo procesą organizuojant pamoka ugdymo(si) laikas: 1 – oje klasėje – 35 min., 2 – 10-ose klasėse – 45 min. Ugdomoji veikla per dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau negu 5 ugdymo valandas, 2-4 klasėse – 6 valandas, 5-10 klasėse – 7 valandas. 
 
socialinė – pilietinė veikla organizuojama 5-10 klasių mokiniams:
-          5 klasių mokiniams – 5 valandos;
-          6 klasių mokiniams – 7 valandos;
-          7 klasių mokiniams – 9 valandos;
-          8 klasių mokiniams – 11 valandų;
-          9 klasių mokiniams – 13 valandų;
-          10 klasių mokiniams –15 valandų;
 
per 2017–2018 mokslo metus 1-10 klasių mokiniams iki dešimties ugdymo proceso dienų, kurios įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių, skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, sportinei, prevencinei, praktinei, socialinei ir savanoriškai veiklai, veiklai, susijusiai su ugdymui karjerai:
 
Eil.Nr.
Veikla 2017-2018 m.m.
  1.  
Pažinkime savo gimtąjį kraštą, jo istoriją. Kultūrinė – Muziejų diena (09,06)
  1.  
Sveikatingumo ir sporto dienos (10,05)
  1.  
Lapkričio 23-osios, Lietuvos karių dienos paminėjimas (11)
  1.  
Žiemos šventės. Savanorių diena (gruodžio 5 d.)(12)
  1.  
Šeimos – Karjeros diena (01)
  1.  
Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimas (02)
  1.  
Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas (03)
  1.  
Karjeros, profesinio orientavimo dienos, praktinė veikla įmonėse (06)
 

 PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 
1.
8
00
-
8
45
2.
8
55
-
9
40
3.
9
50
-
10
35
4.
10
55
-
11
40
5.
12
00
-
12
45
6.
12
55
-
13
40
7.
13
50
-
14
35
8.
14
45
-
15
30

  

 

 
smart foreash