Statybininkų g. 5, 03200 Vilnius
tel. (8 5) 213 0518 
el. p. rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Darbo organizavimas

 
Ugdymo organizavimas 2018-2019 metais
 
2018-2019 mokslo metų ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaikytų programų (toliau – ugdymo programos) ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2017–2019 mokslo metų bendraisiais ugdymo planais, mokyklos strateginiu planu, Novatoriško verslumo samprata, SMM 2018-04-19 Nr. S-1253 raštu „Dėl Vilniaus Simono Konarskio mokyklos“ ir kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.      

          Ugdymo plano tikslai:

 
 
·         formuoti mokyklos ugdymo turinį, kad kiekvienas mokinys pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų;
·         kurti saugią ir modernią mokymosi aplinką grindžiant mokyklos ugdymo turinį bendruomenės susitarimais ir vadovaujantis Novatoriško verslumo sampratos elementais.
 
 
1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.
1.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos (35 savaitės), 5–10, III G klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos (37 savaitės).
1. Mokslo metai 1–10, III G klasėse skirstomi pusmečiais.
 
I pusmetis: rugsėjo 1 – sausio 25 d.;
II pusmetis: sausio 28 – birželio 7 d. . (1-4 kl.), birželio 21 d. (5–10, III G kl.).
 
Mokiniams skiriamos atostogos:
 
 
 
Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens
2018-10-29
2018-11-02
Žiemos (Kalėdų)
2018-12-27
2019-01-02
Žiemos
2019-02-18
2019-02-22
Pavasario (Velykų)
2019-04-23
2019-04-26
Vasaros
2019-06-10 (1-4 kl.)
2019-06-24 (5-10 kl. IIIG)
2019-08-31
 
 

 PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 
 
1.
8
00
-
8
45
2.
8
55
-
9
40
3.
9
50
-
10
35
4.
10
55
-
11
40
5.
12
00
-
12
45
6.
12
55
-
13
40
7.
13
50
-
14
35
8.
14
45
-
15
30

  

 

 
smart foreash